Danh sách Chuẩn mực Kế toán

pic_vanbanketoan_cmktTính đến nay, Bộ tài chính đã ban hành 26/35 Chuẩn mực kế toán. Đây là những chuẩn mực cần thiết trong công tác kế toán đến thời điểm này. Một số các chuẩn mực khác còn trong giai đoạn biên soạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc danh sách sau đây để tiện tham khảo.

DANH SÁCH CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VĂN BẢN BAN HÀNH

 

1. 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 : Ban hành 4 chuẩn mực kế toán

1 - Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;

2 - Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình;

3 - Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình;

4 - Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

2. 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 : Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

1 - Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;

2 - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;

3 - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

4 - Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;

5 - Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;

6 - Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

3. 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 : Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

1 - Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư.

2 - Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

3 - Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh.

4 - Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;

5 - Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư CTY con

6 - Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

4. 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 : Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

1- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;

2- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của

các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

3- Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

4- Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;

5- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;

6- Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

và các sai sót.

5. 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 : Ban hành 4 chuẩn mực đợt 5

1- Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;

2- Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;

3- Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;

4- Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 97 Hôm qua: 494 Tổng truy cập: 664851 Số người đang online: 7

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^