Chương 1 - Vai trò, Nguyên tắc, Phương pháp

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Một điều cần thiết căn dặn Học viên là, dù bạn đã từng học qua Nguyên lý kế toán, hay bạn là người mới học, bạn cũng nên đọc từ từ và chậm. Không nhất thiết phải đọc nhanh. Cách đọc là đọc từng đoạn, dừng lại, suy nghĩ một chút sau đó đọc tiếp. Tất nhiên là trong mọi trường hợp, thì việc học từ xa cũng không có điểm thuận tiện bằng trên lớp học, vì trên lớp học có Giảng viên có thể trả lời ngay cho bạn từng câu hỏi một. Tuy nhiên, vì thời gian eo hẹp nên bạn có thể dùng thời gian những lúc mà chẳng ai có thể tổ chức lớp học được cho bạn để đọc tuần tự các tài liệu này.

Chương 1 là chương “Vai trò, Chức năng, Đối tượng và Phương pháp của Công tác Hạch toán Kế toán”. Tóm lược chương này là :

1/ Nhấn mạnh vai trò, chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán. Nói cách khác, nó bàn đến những nhiệm vụ và vai trò của người làm kế toán trong doanh nghiệp.

2/ Kế đó, cần biết khái niệm kế toán và một số nguyên tắc kế toán. Khi là kế toán, việc ghi nhận (hoặc chấp nhận ghi) các nghiệp vụ kế toán phải đảm bảo rằng, các nguyên tắc kế toán phải được tuân thủ. Trong một nghiệp vụ nào đó, trước khi ghi nhận, đôi khi kế toán phải tuân thủ nhiều hoặc chỉ có một nguyên tắc kế toán. Điều này có thể làm kế toán khó khăn trong quá trình ghi, nhưng nếu bạn không quan tâm đến nguyên tắc kế toán khi ghi thì việc phản ánh nghiệp vụ của bạn có thể mâu thuẩn rất nhiều với các kiến thức và các quy định sau này khi bạn trở thành kế toán viên chuyên nghiệp.

3/ Điểm thứ ba cần nhấn mạnh là bạn nên lưu tâm trước với các phương pháp kế toán. Trong chương này bạn chỉ nên lưu tâm thôi, vì chưa phải là lúc áp dụng. Một kế toán muốn làm kế toán cho tốt, anh ta phải có một số nguyên tắc cần tuân thủ và phải có các phương pháp trong quá trình làm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Nội dung Lý Thuyết
+ Bài tập Chương 1

 

CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^