Chương 2 - Phương pháp Chứng từ

Chúng ta đã hoàn thành Chương 1. Nội dung cơ bản của Chương 1 bao gồm :
1/ Nhấn mạnh vai trò, chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán. 2/ Một số khái niệm kế toán và một số nguyên tắc kế toán. 3/ Bạn chuẩn bị lưu tâm trước với các phương pháp kế toán. Trong chương này bạn chỉ nên lưu tâm thôi, vì chưa phải là lúc áp dụng. Một kế toán muốn làm kế toán cho tốt, anh ta phải có một số nguyên tắc cần tuân thủ và phải có các phương pháp trong quá trình làm.

Bây giờ chúng ta bàn đến Chương 2. Chương 2 trình bày Phương pháp đầu tiên của Kế toán là Phương pháp chứng từ. Bạn cần biết chứng từ là một minh chứng cho một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thế nên chứng từ là một phương pháp trong quá trình làm kế toán của một Kế Toán Viên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Nội dung Lý Thuyết Chương 2
+ Bài tập Chương 2

 

CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^