Kế toán dành cho người mới học

Phụ lục : Danh mục Chứng từ - Báo Cáo Tài chính - Bài tập thực hành trên máy tính

Hinh_CayVietChúng ta đã hoàn thành Chương 7. Nội dung chính trong Chương 7 cơ bản kết thúc Học Phần Nguyên Lý Kế Toán. Để hoàn thiện những kỹ năng kế toán, đòi hỏi chúng ta cần phải am hiểu. 1/ Những chứng từ của Chế độ kế toán, 2/ Những báo cáo của chế độ kế toán...

Xem tiếp...

Chương 6 - Hình Thức Kế Toán

Hinh_CayVietChúng ta đã hoàn thành Chương 5. Chương 5 trình bày Phương pháp Cân đối tổng hợp kế toán. Như chúng ta đã biết, khi sử dụng phương pháp tài khoản, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh theo tài khoản. Tuy nhiên, yêu cầu của công tác quản trị là hướng đến mục tiêu...

Xem tiếp...

Chương 5 - Phương pháp Tổng hợp Cân đối Kế toán

Hinh_CayVietChúng ta đã hoàn thành Chương 4. Chương 4 trình bày các phương pháp tính giá trong kế toán. Để xác định giá trị một tài sản hay một khoản mục nào đó, chúng ta cần phải có cách tính giá của nó trước khi ghi nghiệp vụ vào sổ kế toán. Bên cạnh đó, chương 4 cũng trình bày...

Xem tiếp...

Chương 4 - Phương pháp Tính giá và Hạch toán một số quá trình

Hinh_CayVietChúng ta đã hoàn thành Chương 3. Chương 3 trình bày phương pháp Tài khoản kế toán. Để phản ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi nhận nghiệp vụ dưới dạng tài khoản. Ví dụ : Chi tiền mua một tài sản nào đó (như nguyên vật liệu chẳng hạn), kế toán ghi giảm tiền...

Xem tiếp...

Chương 1 - Vai trò, Nguyên tắc, Phương pháp

Hinh_CayVietHôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Một điều cần thiết căn dặn Học viên là, dù bạn đã từng học qua Nguyên lý kế toán, hay bạn là người mới học, bạn cũng nên đọc từ từ và chậm. Không nhất thiết phải đọc nhanh. Cách đọc là đọc từng đoạn, dừng lại, suy nghĩ...

Xem tiếp...
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^