Chương 4 - Phương pháp Tính giá và Hạch toán một số quá trình

Chúng ta đã hoàn thành Chương 3. Chương 3 trình bày phương pháp Tài khoản kế toán. Để phản ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi nhận nghiệp vụ dưới dạng tài khoản. Ví dụ : Chi tiền mua một tài sản nào đó (như nguyên vật liệu chẳng hạn), kế toán ghi giảm tiền và tăng nguyên vật liệu. Trong đó, "tiền" và "nguyên vật liệu" là 2 trong số nhiều tài khoản của kế toán.

Bây giờ chúng ta bàn đến Chương 4. Chương 4 trình bày các phương pháp tính giá trong kế toán. Để xác định giá trị một tài sản hay một khoản mục nào đó, chúng ta cần phải có cách tính giá của nó trước khi ghi nghiệp vụ vào sổ kế toán. Bên cạnh đó, chương 4 cũng trình bày cách thức tính toán và hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu có tính chất cơ bản của kế toán

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Nội dung Lý Thuyết Chương 4
+ Bài tập Chương 4

 

CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^