Chương 7 - Tổ chức công tác kế toán

Chúng ta đã hoàn thành Chương 6. Nội dung chính của Chương 6 bàn về các Hình thức kế toán. Hình thức kế toán được hiểu là quy ước lộ trình ghi chép lên hệ thống các sổ sách kế toán. Khi chúng ta có một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi chép lên các sổ. Cách thức ghi chép lên các sổ sách được quy ước trong “Hình thức Kế toán”. Một Kế toán viên sử dụng phần mềm kế toán cũng được quy ước quá trình ghi chép đó, tuy nhiên, quá trình đó lại được thực hiện bởi phần mềm kế toán và các Lập trình viên phần mềm phải thấu hiểu quy ước của quy trình.

Bây giờ chúng ta bàn đến Chương 7 : Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Khi đọc chương này, người học cần lưu ý : để có thể tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thì chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ, như :

1/ Tổ chức con người làm kế toán như thế nào,
2/ Hệ thống chứng từ vận dụng như thế nào,
3/ Hệ thống tài khoản sử dụng như thế nào,
4/ Hình thức kế toán vận dụng là gì,
5/ Trang thiết bị tổ chức để kế toán làm việc như thế nào, ….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Nội dung Lý Thuyết Chương 7
+ Bài tập chương 7.

 

CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^